Pronajímáte? Nezapomeňte na vyúčtování služeb!

Každý pronajímatel nemovitosti má své povinnosti. A mezi ně patří i roční vyúčtování za služby

Ale co přesně by mělo být součástí této faktury a na co byste neměli zapomenout? Podívejme se na pár tipů, jak se vyhnout věcem, které by vás mohly překvapit.

Co do vyúčtování za služby patří?

Elektřina – ať už je to elektřina spotřebovaná nájemníkem v pronajatém bytě (pokud nemá nájemník sám uzavřenou smlouvu s distributorem), tak spotřebovaná elektřina společných částí domu.
Dodávka tepla,
Dodávka vody – to je klasika, ale také odvoz a odvádění odpadních vod a čištění jímek,
Odvoz komunálního odpadu,
Úklid společných prostor,
Provoz a čištění komínů,
✅ Umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu,
✅ Případně provoz výtahu.

Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství.

Samozřejmě, při vyúčtování je důležité nejen jasně uvést skutečné náklady na poskytované služby, ale také celkovou sumu přijatých měsíčních záloh za tyto služby. Tímto způsobem je možné snadno zjistit případné rozdíly mezi oběma částkami

Co do vyúčtování za služby rozhodně nepatří?

Jsou to služby, které s nájmem spojené nejsou a nesmí se zahrnovat do služeb:

❌ Fond oprav (ten majitelé často do služeb zahrnují),
❌ Rozhlasové a televizní poplatky,
❌ Poplatek za správu domu,
❌ Odměna statutárních orgánů,
❌ Náklady spojené s užíváním nebytových prostor,
❌ Splátka anuity.

Komu předložit vyúčtování služeb a v jakém termínu?

Poskytování těchto služeb obecně zajišťuje pronajímatel, pokud se strany v nájemní smlouvě nedohodli jinak. Nezapomeňte tedy uvést do nájemní smlouvy, případně do předávacího protokolu, co bude a co nebude součástí předpisu záloh, který bude nájemník platit po celou dobu sjednaného nájmu, a jakým způsobem bude rozúčtování služeb prováděno. Zálohy je možné na rozdíl od pevně stanoveného nájemného v případě potřeby jednostranně měnit.

Vyúčtování služeb je pronajímatel povinen doručit nájemci nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Vyúčtování za předchozí rok musíte tedy zpracovat a předat nájemci nejpozději do 30.4. roku následujícího. Stejně tak, je to s přeplatky a nedoplatky. To znamená, že i nájemce musí uhradit nedoplatky do 4 měsíců od doručení vyúčtování.

Pokud jste předali vyúčtování například v nejzazším termínu 30.4., musíte přeplatky uhradit do 30.8.

Pozor na chyby spojené s vyúčtováním služeb spojených s nájmem

Zálohy mohou být buď příliš vysoké, nebo naopak příliš nízké. Tento rozdíl může vést k problémům, jako je nedostatek financí majitele k vrácení přeplatku nebo nedostatek úspor nájemníka k uhrazení vysokého nedoplatku.

Dalším problémem může být neoprávněné účtování služeb, jako jsou fondy na opravy, správní poplatky, nebo pojištění. Majitel by neměl požadovat po nájemci platit za služby, na které nemá nárok.

Při vyúčtování je důležité mít na paměti, že vyúčtování musí vždy odpovídat skutečnosti. Skutečné vyúčtování lze získat pouze porovnáním skutečných nákladů s celkovou částkou záloh, které nájemce zaplatil.